Yerli Kömür

SOMA HAVZASININ KÖMÜR JEOLOJİSİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER:

600 milyon ton görünür rezerv ve yıllık 10 milyon ton üretim miktarı 4000-6000k.cal/kg ortalama AID ile başta Manisa ili Soma ilçesi olmak üzere Türkiye ekonomisine önemli miktarda katma değer yaratmaktadır.” Soma Linyit Havzası” ülkemiz için çok önemlidir. Soma Havzasında 1910’lu yıllarda başlayan jeolojik çalışmalar günümüze kadar devam etmiş olup; bugün Eynez, Kalemköy, Yaylaköy ve civarlarında sondajlı olarak devam etmektedir.

KÖMÜR OLUŞUM ORTAMLARI:

Kömür karasal (Limnik) ortamlarda veya denize yakın kıyısal bataklıklarda (Faralik), yerinde (Otokton) veya taşınarak (Allokton) gelen bitkisel malzemelerin çökelimi sonucu (Sedimanter) oluşmuş katı yakıtlardır. “Paralik Havzalarda”; deniz seviyesinin sürekli yükselim ve alçalım göstermesi sonucu, birbirinden bağimsız olarak gelişmiş kömür damarlarının sayısı fazla buna karşılık damar kalınlıkları incedir. Limnik Havzalarda ise; damar sayısını az olmasına karşılık damar kalınlıkları fazladır. Türkiye’deki bilinen Linyit suhurlarının bir bölümü “Limnik Havzalarda” tamamı ise yerinde oluşmuştur.

KÖMÜRLEŞMEYE ETKİ EDEN FAKTÖRLER:

1- Havzadaki bitkisel malzeme miktarı ve cinsi. 2- Zaman. 3- Isı. 4- Basınç. 5- Süpsidans.

Kömürleşme derecesine; zaman, ısı ve basınç kavramlarının her biri tek başına etki etmekte olup, üçünün birden ortak etkisi söz konusudur. Şöyleki; en yaşlı veya en çok basınca maruz kalmış bir kömür damarının kömürleşme derecesi her zaman en yüksek olmamaktadır. Süpsidans; genel anlamda Havzanın çökmesi olarak ifade edilmektedir. Kömürleşme olayı için çökelen bitkisel malzemelerin havanın oksijeni ile temas etmeden indirgeyici bir ortamda kalmaları gerekmekte, buda Havzanın çökmesi sonucu mümkün olabilmektedir. Yalnız bu arada havza çökmesinin hızı önem kazanmaktadır. Eğer sübsidans fazla ise su deriniği arttırmakda, bu durumda turuvanın yetişmesi için gerekli bataklık ortam ortadan kalkmaktadır. Çökme az olduğu zaman da ise yığışan bitkisel malzemelerin havanın oksijeni ile temas ederek bozulması söz konusudur. Sonuç olarak; kömürleşmenin gerçekleşmesi için çökme hızının çökelen bitkisel maddenin havanın oksijeni ile temas etmeyecek kadar hızlı, su derinliğinin de artmayacağı kadar da yavaş optimum bir değerde olması gerekmektedir.Bitkisel malzemenin çökelimi esnasında; aşırı havza çökmesi veya su rejimine bağlı olarak su derinliğinin fazlalaştığı dönemlerde, suyun içerisindeki suspansiyon halinde kaba taneli (kum, kil, silt) malzemenin çökelinin olmakta, bu ise kömür damarlarının arasındaki kil ara kesmelerin oluşumu şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

SATIŞA SUNDUĞUMUZ YERLİ SANAYİ KÖMÜRÜ ÇEŞİTLERİ:

1-    Kısrakdere Yıkanmış  10-18 mm. ( fındık )

2-    Kısrakdere Yıkanmış  05-10 mm. ( pirinç )

3-    Kısrakdere                      0-18 mm. ( toz )